Virtueel Museum Grimbergen

Cultuur (Koninklijke fanfare "De Ware Vrienden" Grimbergen)
 

 

Koninklijke fanfare "De Ware Vrienden"

Een vleugje historiek

Bij de aanvang van zijn onafhankelijkheid was België in hoofdzaak nog een landbouwland.
De actieve muziekbeoefening situeerde zich hoofdzakelijk op het gebied van de zangkoren.
Omstreeks 1850 veranderde de situatie. België stond mee aan de spits van de industriële revolutie. De nieuwe rijkdom die hieruit voortkomt helpt het ontstaan van de fanfares. Men kan zich nu zoveel gemakkelijker de aanschaf van muziekinstrumenten veroorloven.

Op 3 februari van dat jaar 1850 wordt onder het erevoorzitterschap van graaf de Villers en het voorzitterschap van Vande Putte de fanfare "De Ware Vrienden" officieel gesticht.

Deze stichtingsvergadering werd door volgende personen bijgewoond:
- Van Hemelrijck Jan-Baptist: ondervoorzitter
- Van Hemelrijck Louis: secretaris
- De Bontridder Guillaume: penningmeester
- Vander Jeught Guillaume: boetemeester
- Vander Borght Joseph: uitgever
- Scholiers Englebert
- Vander Jeught Charles: commissarissen
- Hebbelijnck ( uit Vilvoorde ): muziekmeester
22 spelende leden maakten deel uit van de fanfare.

Maar deze nieuwe vereniging heeft een voorgeschiedenis. In 1818, toevallig ook het geboortejaar van de franse toondichter Charles Gounod, werd te Grimbergen een Harmoniemaatschappij gesticht met de benaming 'In Pace & Concordia Vivamus".
Het eerste nog bestaande reglement werd in de bestuursvergadering van 15 april 1850 opgesteld en goedgekeurd.

De eerste repetitie heeft plaats op 14 februari 1850 in het kasteel van de erevoorzitter.
Op 30 april 1850, ter gelegenheid van de meimaand werd in het dorp de eerste serenade gegeven en enkele dagen nadien, op 12 mei, ter gelegenheid van de kermis van Sint Servaas stapte de fanfare voor de eerste maal mee in de processie. Op 27 mei werd het de eerste uitstap naar Lintkermis.

Hetzelfde jaar , op 24 juni, werd de fanfare door E.H. Pastoor van de Borgt en de heer Van Camp, schepen, uitgenodigd in de processie mee op te stappen.

De nieuwe vereniging bruist van vitaliteit. Op 1 september 1850 wordt ter gelegenheid van Grimbergen kermis de eerste vlag gedragen. Het is niet zo toevallig dat Grimbergen in Brabant ligt en dus van feesten houdt.

  • Op 25 november wordt voor de eerste maal het Ceciliafeest gevierd bij J.B. Vander Gucht.
  • Op 5 januari 1851 werd de heer Kips Désiré, notaris, tot erevoorzitter gekozen.
  • Op 9 juni 1851, eerste deelname aan een muziekfestival te Opwijk.
  • Op 4 maart 1852 wonen de "Ware Vrienden" de begrafenisplechtigheid bij van hun erevoorzitter en tevens notaris-burgemeester van Grimbergen.
  • Op 5 januari 1853 zal Sebastiaan De Muylder het erevoorzitterschap overnemen. Hij wordt op 8 december 1858 opgevolgd door Vanden Bossche.
    Na diens overlijden aanvaardt graaf Leopold de Beaufort het erevoorzitterschap. Hij wordt hiervoor beloond met een serenade op het kasteel van Bouchout.
    Ondertussen groeit de fanfare en in 1875, onder het voorzitterschap van Vanden Putte, telt het korps 33 spelende leden.
  • Op 10 september 1878 valt het ontslag van erevoorzitter graaf de Beaufort te noteren. Hij wordt dezelfde dag nog opgevolgd door burggraaf Roger de Grimberghe.

Bij de eeuwwisseling zag de samenstelling van het bestuur er uit als volgt :
- Burggraaf Roger de Grimberghe : Erevoorzitter
- Kips A.J : Voorzitter
- Van Lint G : Ondervoorzitter
- Dr Claessens : Secretaris
- Vander Moortel Joseph : Penningmeester
- Gits Henri : Orkestmeester
- Verstraeten Ed : Boetemeester
- Strauwen Jean : Muziekmeester

Enkele maanden vóór het uitbreken van de eerste wereldoorlog wordt op zondag 24 mei 1914 door de fanfare een muziekfeest georganiseerd, onder het nieuwe voorzitterschap van Dr Claessens en onder de muzikale leiding van L. Marckx.
Na de 'grote wereldbrand' wordt op 5 april 1920 Guillaume Van Lint tot voorzitter benoemd. De fanfare telt dan reeds 49 spelende leden.

Tijdens de bestuursvergadering van 19 juli 1924 wordt de zaal "Waux-Hall" van Louis Van Ruysevelt als lokaal van de fanfare aangeduid.
Op 1 februari 1925, onder het voorzitterschap van Joseph Van Schaftingen, viert de fanfare onder een enorme belangstelling haar 75e verjaardag.

Dat jaar , zag het bestuur er uit als volgt:
- Burggraaf Roger Helman de Grimberghe : Erevoorzitter
- Van schaftingen Joseph : Voorzitter
- Stijfhals Jules
- Van de Perre Felix : Ondervoorzitters
- Vander Gucht Frans : Secretaris
- Bulens Louis : Penningmeester
- De Doncker Guillaume : Boetemeester
- Leclercq Georges
- Van Gestel August : Feestbestuurders
- April Joseph
- Verbist Edward
- Van schaftingen Emile
- Thielemans August : Commissarissen
- Doms Pierre : Orkestmeester
- Maes Leon : Muziekleider

Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog werd de fanfare door volgende personen bestuurd :
- Van schaftingen Joseph : Voorzitter
- Vander Gucht Alfons : Secretaris
- Bulens Louis : Penningmeester
- Opdebeeck Alfons
- April Joseph : Commissarissen-ereleden
- Verbist Edward
- Thielemans August : Commissarissen-spelende leden
- Doms Pierre : Orkestmeester
- Van Gestel August
- Vleminck Corneel : Feestbestuurders
- Maes Leon : Muziekleider

'De Ware Vrienden' hebben ondertussen ook een toneelafdeling opgericht nl 'de Wijngaard'. Deze toneelafdeling zal in 1928 zelf samenwerken met de toneelkring 'Voor Taal en Kunst' van de zustermaatschappij 'De Cecilianen'. De aanleiding is de rampzalige overstroming in de provincie Limburg. Om de nood van de geteisterden te helpen lenigen voeren de twee toneelgezelschappen samen Herman Heyermans 'Op Hoop van Zegen' op. De opbrengst gaat integraal naar de slachtoffers.

In 1956 neemt Jean Dekoning de voorzittershamer over van Jozef Van Seghbroeck en diens voorganger Michel Hanssens.

Na ruim 16 jaar bedrijvigheid en volle inzet voor zijn geliefde volksmuziek ziet Jean Dekoning zich om gezondheidsredenen gedwongen het roer in andere handen over te geven. De verslagenheid en de spijt zijn bij de overige bestuursleden zo groot dat de effectieve opvolging niet wordt overwogen. Jan Cauwenberghs is echter bereid de functie van waarnemend-voorzitter op zich te nemen. Tot einde 1974 zal hij zich inzetten om de fanfare de nodige stimulansen te geven. Jan Cauwenberghs zal dan tijdens een bestuursvergadering de aanwezige bestuursleden ertoe aansporen om naar een effectieve voorzitter uit te kijken. Gaston Broothaers stemt in om deze functie te vervullen op voorwaarde dat Jean Dekoning tot erevoorzitter wordt benoemd, wat meteen gebeurt.

In mei 1975 viert de fanfare in de Sporthal-Prinsenbos haar 125-jarig bestaan. Onder impuls van voorzitter Gaston Broothaers krijgen de muzikanten een eenvormige kledij. De zogenaamde 'folklorekledij' wordt in ere hersteld.

In mei 1977 zijn er verbroederingsfeesten met de gemeente Saaifelden uit Oostenrijk. Dit betekent meteen de start van een duurzame sociale en muzikale verbroedering tussen de Burgermusik-Saalfelden en 'De Ware Vrienden' en is meteen ook de aanvang van regelmatige wederzijdse bezoeken.

In 1978 ziet het bestuur er als volgt uit :
- Gaston Broothaers: voorzitter
- Jan Van Ruysevelt: ondervoorzitter
- Chris Selleslagh : secretaris
- Jan Cauwenberghs: penningmeester
- René De Weert: feestleider
- Pierre Wauters: econoom
- Jean Selleslagh: commisaris
- Adolf Moens: commisaris
- Jeanne Keurvels: verantwoordelijke vrouwengilde
- Gilbert Broothaers: verantwoordelijke De Tommeleers
- Isidoor Vanden Wijngaert: onder muziek chef

In mei 1978 is er een tegenbezoek van onze fanfare aan de Burgermusik Saalfelden met de medewerking van het Grimbergs gemeentebestuur.

In mei 1980 is er een tweede bezoek van de Burgermusik Saalfelden aan Grimbergen ter gelegenheid van meikermis.

Van 23/7 tot 2/8/1980 reist onze fanfare privaat naar Saalfelden voor een vakantieverblijf van 12 dagen en een concert in het gemeentelijk park.

In juni 1982 neemt een afgevaardigde van onze fanfare met de voorzitter Gaston Broothaers aan het hoofd, deel aan de viering van 110 jaar bestaan van de Burgermusik uit Saalfelden.

In juli 1982 reist onze fanfare opnieuw privaat naar het Oostenrijkse Saalfelden.

Op 9 en 10 oktober 1982 richt onze fanfare voor de eerste maal een gelegenheidsrestaurant in en dit onder de leiding van onze toenmalige feestleider Mark De Schouwer.

Ons eerste kunstconcert heeft plaats op 13 maart 1983 in het Fenikshof.
Op 6,7 en 8 september viert de Ware Vrienden haar 135 jarig bestaan met als gastoptreden de Burgermusik uit Saalfelden.

Het jaar 1985 is het 'Jaar van de Muziek en van de Jeugd'. Op 9 november van dat jaar behalen 'De Ware Vrienden' de titel van Nationaal Kampioen in 1-ste afdeling fanfares.

Het toenmalig bestuur was als volgt samengesteld:
- Gaston Broothaers : voorzitter
- Jan Van Ruysevelt: onder voorzitter
- Marie-Rose Van Lindt : secretaris
- Marcel de Hertogh: penningmeester
- Pierre Wauters: bibliothecaris
- Mark de Schouwer: feestbestuurder
- Paul Gaudaen: feestbestuurder
- Jeanne Keurvels: voorzitter Vrouwengilde
- Isidoor Van den Wijngaert: onder dirigent
- Staf Mathijs: dirigent

In 1986 wordt Jan Van Ruysevelt aangesteld tot ere-voorzitter van de fanfare. Hij schenkt dan ook prompt een nieuwe standaardvlag -anno 1985- naar een ontwerp van Ann De Winne.

In 1986 wordt Josée Cauwenberghs aangesteld tot voorzitster van de vroeuwengilde in opvolging van Jeanne Keurvels.

Op 4 mei 1986 wordt op initiatief van het muziekverbond van België een kampioenenviering georganiseerd . De nisatie lag in handen van onze zustermaatschappij “ De Cecilianen “ en “ De Ware Vrienden “. Vijf muziekverenigingen uit Brabant die elk in hun eigen categorie de titel van Nationaal Kampioen behaalden, namen er aan deel. Voorwaar een unicum.

In 1989 werd “ De Grimbergse Big-Band “ opgericht onder de leiding van wijlen Maurice De Blaeser. Hopelijk komt dit nog eens terug.

In 1990 vieren de Ware Vrienden haar 140 jarig bestaan in de sporthal Prinsenbos. Hier was eveneens de Burgermusik van de partij.

Op 22 december 1996 organiseren de Ware Vrienden een Wiener café. Deze namiddag stond in het teken van s’ werelds bekendste componist Johan Strauss. Tevens was dit ook het eerste optreden van ons huisorkest “ Grimberger Statzen “.

Op 1 december 1998 geeft Gaston Broothaers na 24 jaar het voorzitterschap door aan Jaak Cauwenberghs. Gaston Broothaers neemt vanaf dan het erevoorzitterschap waar.

Het bestuur bestaat uit:
- Gaston Broothaers: ere-voorzitter
- Jaak Cauwenberghs: voorzitter
- Rudi Moureau: secretaris
- Marcel De Hertogh: penningmeester
- Pierre Wauters: materiaalmeester
- Isidoor Van den Wijngaert: ondermuziekchef
- Jean Billiet: lid
- Gilbert Broothaers: lid
- Etienne De Doncker: lid
- Roger De Kegel: lid
- Jos De Pauw: lid
- Albert De Weert: lid
- Hilda De Coninck : voorzitster vrouwengilde
- Staf Mathijs: dirigent

In januari 1998 neemt dirigent Staf Mathijs afscheid en wordt eredirigent benoemd. Zijn opvolger wordt Dirk Wambacq.

In 2000 vieren de Ware Vrienden haar 150 ste verjaardag. Het feest werd ingezet met een optreden van het Groot Harmonieorkest der Gidsen en onze vrienden uit Oostenrijk.

Op 6 oktober 2001 organiseren De Ware Vrienden een Zuid Amerikaanse namiddag en avond. Muzikanten zorgen voor de sfeermuziek terwijl de muzieklefhebbers genieten van de Zuid Amerikaanse dranken en gerechten.
In datzelfde jaar komt voor het eerst het tijdschrift “ t’ Partituurke “ uit. Dit op initiatief van onze toenmalige secretaris Daniel Billiet.

Op initiatief van onze toenmalige voorzitter Jaak Cauwenberghs nemen we deel aan de jaarlijkse stratenloop tijdens de jaarmarkt. Dit is tot op vandaag een jaarlijkse traditie geworden.

Op 1 januari 2008 neemt Jaak Cauwenberghs ontslag als voorzitter en op 1 juli 2008 neemt Gilbert Broothaers het roer over als voorzitter van De Ware Vrienden.

Het huidig bestuur anno 2012:
- Gaston Broothaers: ere voorzitter
- Gilbert Broothaers: voorzitter
- Marie-Rose Van Lindt: ondervoorzitster
- Isabelle De Weerdt: secretaris
- Marc Veldmans: penningmeester
- Thierry Knaepen: bestuurslid
- Geert Mariën: bestuurslid
- Etienne de Doncker: bestuurslid

"De Ware Vrienden"zijn gefusioneerd met"De Cecilianen" in maart 2013 met als nieuwe naam "Feniksorkest"
 Fanfare & harmonie
 

De Cecilianen 'Grimbergen'

De eendracht 'Grimbergen'

De Ware Vrienden 'Grimbergen'

De Rochusvrienden 'Beigem'

Vlaamse Oud Strijders 'Beigem'

Sint Cecilia 'Humbeek'

De Rumolduszonen 'Humbeek'

De Moedige Vrienden 'Borgt'

 

 


Fanfare De ware vrienden