Virtueel Museum Grimbergen

Bekende personen (Korporaal Trésignies, Léon)
 

 

Ode aan een oorlogsheld

Deze nationale held die op 28-jarige leeftijd op het veld van eer aan de Verbrande Brug sneuvelde, zag het levenslicht te Bierghes (Brabant) op 26 maart 1886. In 1906 werd hij te Bergen ingelijfd bij het 2e Jagers te Voet en keerde in 1909, na het beëindigen van zijn legerdienst, naar zijn haardstede terug.

Hij stichtte een gezin en de geboorte van een kind kwam het geluk van dit echtpaar vervolledigen. Ingevolge het naderend oorlogsgevaar dat steeds dreigender werd tijdens de zomermaanden van 1914 werd Trésignies terug onder de wapens geroepen bij de 2e compagnie, 3e bataljon van het 2e Regiment Jagers te Voet.

Na op verschillende plaatsen vertoefd te hebben kwam het Regiment, dat op 3 augustus 1914 Bergen had verlaten, te Willebroek aan, waar het vanaf 21 augustus ter verdediging van de 4e sector van de versterkte stelling van Antwerpen werd ingezet. Tijdens de eerste opmars op 26 augustus kon het 3e bataljon het kanaal van Willebroek niet oversteken daar de Duitsers de westelijke oever bezetten. Het peloton van 1e sergeant-majoor Wery, waarbij Trésignies was ingelijfd, kreeg bevel deze hindernis, gelegen aan de Verbrande Brug, op het grondgebied van Grimbergen, te overschrijden. De Jagers slaagden erin de oostelijke oever te bereiken ter hoogte van de brug, doch de brug was open en de bediening ervan moest geschieden op de vijandelijke oever. Kost wat kost moest de hefbrug worden neergelaten.

Trésignies bood zich als vrijwilliger aan om het kanaal over te zwemmen, doch alvorens in het water te duiken schreef hij enkele woorden op een stukje papier dat hij aan zijn pelotonoverste overhandigde. Ontroerd door zoveel heldhaftigheid riep Wery hem na: "Trésignies, in naam van de Kolonel benoem ik u tot korporaal ". Hij slaagde erin het mechanisme van de brug te bereiken en in beweging te brengen doch hij deed het in de verkeerde richting. Zijn kameraden riepen hem toe dat hij zich vergist had. Terstond zag ook hij de fout in maar... terwijl de brug begon te zakken openden de Duitsers het vuur en onze heldhaftige Jager werd dodelijk getroffen.

Korporaal Trésignies werd op 15 september 1914 op de dagorder van het Leger geciteerd in volgende termen: "Deze militair heeft zich bij zijn commandant aangeboden om het kanaal van Willebroek over te zwemmen teneinde het brugdek neer te laten dat vanaf de andere oever die door de tegenstander sterk was bezet, moest bediend worden. Werd dodelijk getroffen terwijl hij het mechanisme van de brug in werking bracht. Wetende dat hij de dood tegemoet ging, heeft korporaal Trésignies, met een simpele eenvoud die als heldhaftig kan worden bestempeld, zijn naam op een stukje papier geschreven en het aan een onderofficier overhandigd. Daarna vertrok hij om niet meer weer te keren. Deze korporaal strekt zijn Regiment, het Leger en de Natie tot eer." ALBERT, Koning der Belgen.


Na de oorlog van 1940-45 nam het 2e Jagers eerst deel aan de bezetting van Duitsland alvorens naar Charleroi terug te keren. Het was slechts op 2 december 1948 dat het regiment de Kazerne Trésignies weer betrok waar aan de ingang een gedenkplaat was aangebracht. Tegen de manschappen die voor de groet aan de vlag waren aangetreden, riep Majoor Wambersy, toentertijd Korpsoverste: "Trésignies, hier zijn we!" Sindsdien heeft het 2e Regiment Jagers te Voet, dat de tradities van de 12 regimenten voortzet en het enige is dat nog actief is voor het ogenblik, de leuze aangenomen: "Trésignies, wij volgen U ".

Op de plaats waar korporaal Trésignies zijn heldendaad verrichtte werd op initiatief van het Herdenkingscomité een monument opgericht. Sinds 1932 organiseert de Verbroedering van het 2e en 5e Regiment Jagers te Voet 1914-1918 ieder jaar een bedevaart naar de Verbrande Brug en sinds 5 jaar is het de Nationale Vriendenkring van de Jagers te Voet die, gesteund door het 2e Regiment Jagers te Voet, de organisatie van die herdenkingsplechtigheid heeft overgenomen.

Deze heeft gewoonlijk plaats op de eerste zondag van september. Oudgedienden van alle Regimenten Jagers nemen er regelmatig aan deel.

Op 28 september 1974 werd er een postzegel uitgebracht ter nagedachtenis van het 60 jaar overlijden van korporaal Trésignies.
 

Bron : tekst : World of Belgian Stamps
 


Korporaal Trésignies, Léon

Afscheidsbriefje

Monument van korporaal Trésignies, Léon

Postzegel uitgave 1974